Fastighetsskatt


Hemsida

Sajtöversikt

Söksida


Politiska beslut om fastighetsskatt etc

Lagar om fastighetsskatt etc

Konsulter: fastighetsskatt


Fastighetsskatt
______________________

 

Bestämmelserna kring fastighetsskatt återfinns i Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt. Ansvarigt departement för regeringens handledning av frågor rörande fastighetsskatt är Finansdepartementet.

Skattepliktiga fastigheter är fastigheter som vid fastighetstaxering hänförs till något av följande kategorier:

  • Småhusenhet
  • Hyreshusenhet
  • Industrienhet (inkl elproduktionsenhet)
  • Lantbruksenhet (för ev småhusdel alt mark för småhusbebyggelse)

 

Undantag från skatteplikten görs för fastighet som året före taxeringsåret inte varit skattepliktig enligt Fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Fastighetsskatt kan i vissa fall förekomma för privatbostad belägen utomlands.

Fastighetskatten för resp fastighetstyp fastställd som en procentuell andel av fastighetens taxeringsvärde är enligt följande:

 

Typ av fastighet Fastighetsskatt
Småhusenhet

Småhusdel/tomtmark för småhus på lantbruksenhet

1,5%

(för privatbostad i utlandet utgör underlaget 75% av marknadsvärdet)

Hyreshusenhet (bostadsdelen), obebyggd tomtmark 1,5%
Hyreshusenhet (lokaldelen) 1,0%
Industrienhet inkl elproduktionsenhet 0,5%

 

Reduktion av fastighetsskatt
För fastigheter som innehåller bostäder görs en reduktion av fastighetsskatten för bostadsdelen de första åren efter avslutad produktion. Detta gäller både för nybyggnad respektive nybyggnad/ombyggnad.

I dess fall betalas ingen fastighetsskatt de första fem åren, och de efterföljande åren endast halv fastighetsskatt.

Reduktion görs också för byggnad som pga eldsvåda eller annan liknande orsak inte kunnat nyttjas för det avsedda ändamålet, respektive analogt för lägenhet som inte kunnat hyras ut.

 

Tillfällig sänkning år 2000
Under 1998 beslöt Riksdagen om en tillfällig sänkning av fastighetskatten för bostadsdelen av fastigheter taxerade som hyreshus. Sänkningen innebär att fastighetsskatten för dessa vid 2000 års fastighetstaxering skall vara 1,3%.


Fastighetsskatt per fastighetstyp

Reduktion av fastighetsskatt

Tillfällig sänkning år 2000


Fastighetstaxering


© 2001 Constellator
Fastighetsanalys AB