Fastighets-
taxering


Hemsida

Sajtöversikt

Söksida


Politiska beslut om fastighetstaxering

Lagar om fastighetstaxering

Konsulter: fastighetstaxering


Fastighetstaxering
___________________________

 

Centrala lagar rörande fastighetstaxering utgörs huvudsakligen av Fastighetstaxeringslag (1979:1152) respektive Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199).

Andra lagrum i samband med fastighetstaxering är Lag (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet , respektive de flertalet lagar som rör beräkningen av s k omräkningstal, där den senaste av dessa är Lag (1998:525) om omräkningstal för 1999 års taxeringsvärden.

 

Fastighetstaxeringslag
Fastighetstaxeringslagen är en omfattande lag som är uppdelad i 38 kapitel. Den anger att fastighetstaxering sker vid allmän och särskild fastighetstaxering samt genom omräkning.

Fastighetstaxering är ett moment som kan omfatta:

  • fastställande av skattepliktsförhållandena för de fastigheter fastighetstaxeringen omfattar
  • indelning av dessa i taxeringsenheter
  • fastställande av typ av fastighet samt basvärde för respektive taxeringsenhet

 

Fastighetstaxeringsförordning
Fastighetstaxeringsförordning innehåller bestämmelser som rör bl a den fastighetsvärdering som utgör grunden för den efterföljande fastighetstaxeringen. Här återfinns även regler rörande förfarandet m m vid allmän fastighetstaxering.


Fastighets-
taxeringslag

Fastighetstaxerings-
förordning


Fastighetsskatt


© 2001 Constellator
Fastighetsanalys AB