Fastighetsmarknaden i Sverige
- mer än ett storstadsfenomen
 

Författaren Lars Prins arbetar som informationschef på det börsnoterade fastighetsbolaget Columna Fastigheter AB. I artikeln görs en jämförelse mellan fastighetsmarknaden i resp utanför storstadsregionerna


 


För närvarande är det en mycket hög aktivitet på fastighetsmarknaden. Nästan dagligen rapporteras det om större affärer. Räntenivån är fortsatt låg liksom inflationstakten. Hyrorna stiger sakta men säkert och vakanserna sjunker. Effekten har blivit att fastighetspriserna stigit, särskilt på vissa orter och inom vissa områden.

Att det nu finns en mer optimistisk syn på fastighetsmarknaden är naturligtvis positivt. Sedan 1993 då fastighetsvärdena nådde sitt bottenläge har marknaden återhämtat sig väsentligt. I dag är efterfrågan på lokaler god samtidigt som byggrätter börjar återfå ett visst ekonomiskt värde. Båda dessa variabler indikerar en tillfrisknad fastighetsmarknad. Det är dock en bra bit kvar innan marknaden åter kan anses som helt stabil.

Sverige dras fortfarande med en massarbetslöshet som håller realräntan på en relativt hög nivå och hämmar efterfrågan. Därför kommer det att ta tid och krävas stor skicklighet av aktörerna på fastighetsmarknaden för att de skall klara att skapa mervärde i sina bolag. Detta beror på att vägen dit primärt handlar om att förvalta fastigheterna på ett optimalt sätt, och inte om att spekulera i snabb värdetillväxt.

.

"Följa John"-fenomenet upprepar sig

Mot denna bakgrund är det intressant att se att den rådande trenden på fastighetsmarknaden för närvarande är koncentration och renodling. Många fastighetsbolag prioriterar vissa orter och/eller typer av fastigheter.

Denna strategi har säkert sina förtjänster. Särskilt om beståndet utgörs av många mindre fastigheter kan driftskostnaderna minimeras genom koncentration till en ort. Trendens nackdel är dock om alla springer åt samma håll. Då leder koncentrationen till överhettning på vissa orter. Resultatet blir då högre fastighetspriser och lägre direktavkastning.

Denna trend har varit mycket tydlig i storstädernas A-lägen under den senaste tiden. Frågan man ställer sig blir givetvis huruvida fortsatta investeringar i dessa lägen primärt kopplade till fortsatta prisökningar kommer att vara fortsatt ekonomiskt försvarbara. Priserna kommer knappast att kunna öka i en tillräckligt snabb takt för att ge en långsiktig avkastning som överstiger den direktavkastning som många fastigheter utanför A-lägena ofta genererar.

Det är därför berättigat att fråga sig om inte koncentration och renodling premieras i för hög utsträckning av marknaden, särskilt i ett skede där trenden på marknaden i övrigt är att premiera kassaflöde.


[an error occurred while processing this directive]


© Constellator Fastighetsanalys AB 1998