Budget

Hemsida

Sajtöversikt

Söksida


Propositioner

Lagar

Politik


Budgetpropositionen
______________________

 

 

Förslag till statsbudget för budgetåret 1999

"Omsättning"

680.368 Mkr

Nedan beskriv de viktigaste delarna i budgeten som gäller fastigheter och fastighetägande.

 

Kapitel 8.5

För år 1999 sänks fastighetsskatten på hyreshus (bostadsdelen) från 1,5% till 1,3%.

Regeringen föreslår ändring i följande lagrum:

 

3.3 Lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt att det i övergångsbestämmelserna till lagen (1998:526) om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt skall införas en ny punkt 4 av följande lydelse.

4. I stället för det procenttal som föreskrivs i 3 § första stycket punkten b skall procenttalet vid 2000 års taxering utgöra 1,3. Har beskattningsåret påbörjats före den 1 januari 1999 tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före denna tidpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

 

Utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Förslag 1999 20.463 Mkr

 

A5 Statens bostadskreditnämnd:
Garantiverksamhet

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1.500 Mkr.

--------------------------------------------------

Regeringens förslag: Anslaget A5 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet kommer enligt nuvarande beräkning att överskrivas med 1.015 Mkr [...] Finansieringen sker delvis genom minskningar av anslag enligt följande: Anslaget A1 Boverket med 17 Mkr, anslaget A2 Räntebidrag med 600 Mkr, anslaget A4 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader med 2 Mkr, anslaget A8 Fonden för fukt- och möbelskador 15 Mkr, anslaget A9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder med 7 Mkr, anslaget A12 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m fl med 75 Mkr, anslaget C1 Länsstyrelserna m m med 30 Mkr , anslaget D2 Statens VA-nämnd med 2 Mkr samt det under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner uppförda anslaget A2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting med 20 Mkr. Vidare dras 37 Mkr in från det under utgiftsområde 18 uppförda anslaget A3 Vissa äldre låne- och bidragsstöd för bostadsändamål m m.

 


Mail till Constellator:
erik.dahl@constellator.se
 
För lagar och föreskrifter kring bostadssubventioner - se Fastighetsfinansiering
© 2001 Constellator
Fastighetsanalys AB

[an error occurred while processing this directive]