Värdering

Hemsida

Sajtöversikt

Söksida


Fastighetsekonomi

Fastighetsanalys

Samfundet för
fastighetsekonomi

Agenda (bl a
Värderingsdagarna)


Fastighetsvärdering
______________________

 

 

Värderingsföretag i Sverige
I Sverige finns ett fåtal värderingsföretag med mer än 5 värderare. Desto fler företag med färre än 5 anställda finns lokalt runtom i Sverige. Bland de större värderingsföretagen kan nämnas VM Fastighetsekonomer, Newsec Analys, Värderingshuset, Forum Fastighetsekonomi, Ljungqvist Fastighetsvärderingar och SVEFA (fd Lantmäteriet Fastighetsekonomi).

Andra företag med minst 5 värderare är Fastighetsstrategi, Jaeger & J:son, Värderingsgruppen samt Bryggan Fastighetsekonomi.

Värderingskompetens kan även återfinnas bland mäklare, analytiker hos fondkommisionärsfirmorna eller hos t ex kreditgivare resp. revisionsbyråer.

För en lista över olika konsultföretag med kompetens inom fastighetsvärdering - se Fastighetsvärderare eller förteckningen över värderingsföretag med auktoriserade värderare.

 

Auktorisation av fastighetsvärderare
Inom samfundet har Sektionen för fastighetsvärdering (SFF:V) som främsta uppgift att administrera auktorisationen av fastighetsvärderare. Hösten 1994 presenterades de första auktoriserade värderarna. Sektionen publicerar en särskild matrikel där de auktoriserade värderarna presenteras.

Auktorisationen kan vara generell och täcker då alla fastighetstyper, eller avse endast avgränsade fastighetstyper. De typ avgränsade typer som finns idag är småhus resp. lantbruk.

Per 1 juni 1996 redovisar värderarsektionen auktorisation för 160 generella värderare, 39 småhusvärderare samt 14 värderare med inriktning på lantbruksfastigheter.

För samtliga auktoriserade värderare tillämpas etiska regler (Regler om god värderarsed) vilka antagits av sektionen 1993. Kompletterande etiska regler kan finnas hos de internationella organisationerna EUROVAL och TEGEVOFA till villka Samfundet för fastighetsekonomi är anslutet.

Bland de etiska reglerna finns bl a krav på oberoende, att inte ta uppdrag som värderaren inte har komptens för samt krav på att uppdraget skall vara fackmässigt utfört. Det krävs vidare att värderaren kritiskt granskar förutsättningarna för värderingsobjektet ur teknisk, ekonomisk och juridisk synvinkel, att genomföra nödvändiga utredningar samt att korrekt tillämpa grundläggande värdeteori och tillämpliga värderingsmetoder.

 

Krav för erhållande av auktorisation som fastighetsvärderare
Regler för erhållande av auktorisation tillhandahålls av Samfundet för fastighetsekonomi. Samfundet kan även upplysa om förfarandet vid ansökan om auktorisation.

Reglerna avseende aktorisation är uppdelande i fyra delar, vilka är

  • teorikrav
  • praktikkrav
  • aktualitetskrav (värderaren skall kontinuerligt arbeta med värdering och hålla sig ajour med vad som händer inom berörda ämnesområden)
  • oberoendekrav (värdaren skall vara oberoende och självständig i förhållande till beställare av värderingsuppdrag)

 

 

 

För information om kurser - se Agenda. Länkar till olika värderingsföretag hittar du i Fastighetsvärderare. Se även förteckningen över samtliga företag med auktoriserade värderare.

 


Värderingsföretag i Sverige

Auktorisation av fastighetsvärderare

Krav för erhållande av auktorisation


Svenskt
Fastighetsindex

I syfte att på ett enhetligt sätt kunna redovisa totalavkastningen för en fastighet bildade hösten 1997 ett antal försäkrings- och pensionsinstitut, börsnoterade fastighetsbolag samt Vasakronan företaget Svenskt Fastighetsindex.

Genom indexet ville man uppnå möjligheten att kunna jämföra avkastningen på en fastighetsportfölj mellan olika investerare och länder, samt med andra typer av investeringar.

Detta index är uppbyggt för att kunna jämföra olika fastigheter med en gemensam måttstock samt även erhålla enhetligt gjorda värderingar av de fastigheter som ingår i indexet.

Värderingsprocessen för fastigheter som ingår är reglerad i en Värderingshandledning. Den har vissa gemensamma drag med Valuation Guidelines, en regelbok som användes för att värdera fastigheter i samband med fastighetskrisen i början av 90-talet.

Tillämpningen av marknadsinformation, ortprismetoder och kassaflödeskalkyler är desamma som större värderingsföretag använt även tidigare, men här föreligger ett formellt krav på hur de värderingar som används för att bygga upp det standardiserade index skall se ut.


 

Click Here!

© 1998-2001
 Constellator 

 

[an error occurred while processing this directive]